Fur Regnskabsservice
Voorheen Henk van der Weijden administratie service


 

 

 

home contact algemene
voorwaarden


 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMEEN

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Opdrachtnemer : FUR REGNSKABSSERVICE, gevestigd te Fur, Denemarken

2.   Opdrachtgever : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

3.   Werkzaamheden : alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

4.   Bescheiden : alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

 

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, offertes, welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2.   Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3.   Indien een of meer bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of worden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij indien en zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3

1.   De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

2.   Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.   De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER

Artikel 4

1.   Opdrachtgever is verplicht zich te identificeren. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is dient dit te geschieden met een paspoort dan wel een identiteitskaart. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is dient dit te geschieden door een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel.

2.   Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

3.   Voorts dient de opdrachtgever de opdrachtnemer van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke pas na aanvang van de werkzaamheden bekend worden. De opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de overgelegde bescheiden en van de gegeven informatie en verklaringen.

4.   Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichting heeft voldaan.

5.   Opdrachtnemer heeft het recht de uit de vertraging van de uitvoering van de werkzaamheden, als gevolg van lid 4, voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen

6.   Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde in artikel 14, aan opdrachtgever geretourneerd.

 

UITVOERING OPDRACHT

Artikel 5

1.   Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.   Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

3.   Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.

4.   Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer. 

 

GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

Artikel 6

1.   Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.

2.   Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

3.   Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Artikel 7

1.   Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2.   Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computer- programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3.   Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

RISICO VAN OPSLAG VAN INFORMATIE

Artikel 8

1.   De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van bescheiden en informatie afkomstig van de opdrachtgever. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

2.   Behoudens toerekenbare tekortkoming van de kant van opdrachtnemer is het risico van beschadiging of teloorgaan van bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen bescheiden en/of informatie uitdrukkelijk voor de opdrachtgever.

 

OVERMACHT

Artikel 9

1.   Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.   Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 

HONORARIUM

Artikel 10

1.   Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. Reisuren worden volledig in rekening gebracht.

2.   Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. Opdrachtnemer heeft het recht prijsverhogingen aan opdrachtgever door te berekenen.

3.   Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

4.  Jaarlijks wordt het honorarium geïndexeerd met de "CPI  totale bestedingen".
 

BETALING EN RECLAMES

Artikel 11

1.   Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening; en voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

2.   Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente plus drie procentpunten in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening; een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

3.   Indien de opdrachtgever met een door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan de opdrachtnemer een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.

4.   Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

5.   In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

6.   Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

7.   Een reclame als in het zesde lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8.   Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 12

1.   Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.   Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directie schade, dan is die schade beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot het maximaal bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval verstrekte uitkering.

3.   In afwijking van hetgeen onder lid 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot over de laatste zes maanden van het verschuldigde honorarium gedeelte.

4.   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

1.         De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zijn van deze algemene voorwaarden;

2.         De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de opdracht te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

3.         Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.   Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.   Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd. Het verzekerd bedrag bedraagt maximaal € 500.000 per gebeurtenis.

7.   De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens, tenzij de onjuistheid en/of onvolledigheid kenbaar behoorde te zijn.

8.   Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

9.   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden en informatie tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

OPZEGGING

Artikel 13

1.   Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder artikel 10, tweede lid van toepassing.

2.   Opzegging dient schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven (aantekenen met handtekening retour) aan de  andere partij te worden medegedeeld.

3.   Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

 

OPSCHORTINGSRECHT

Artikel 14

1.   Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

2.   Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Artikel 15

1.   Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2.   Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft; tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

3.   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

   


   
               
© Roberto Leonardi
     

Tråen Trap 11, 7884 Fur, , mobiel 06-18160060, email: info@hvdw-as.nl

Disclaimer: Deze website is met de grootste zorg opgesteld. Mochten er in onze mededelingen toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.